O Pleno da Corporación da Baña aprobou esta mañá, en sesión extraordinaria, a conta xeral correspondente ao exercicio 2020 cos votos a favor do equipo de goberno socialista (4) e a abstención de PP (5) e CxG (2).

  

A Corporación da Baña, en sesión ordinaria celebrada o 6 de outubro de 2021, aprobou a seguinte declaración institucional

Os Concelleiros da Corporación da Baña, Manifestamos:

1°) Que existe entre a cidadania dos nosos concellos unha fonda preocupación polo elevado

número de proxectos de parques eólicos previstos nos nosos territorios.

2°) Esta preocupación ten unha vertente relacionada co impacto medioambiental dos parques proxectados,varios deles nas proximidades de nucleos habitados e que ademais se veñen a sumar Aos xa existentes. Neste sentido é de especial preocupación a escasa distancia minima aos Núcleos de poboación que establece a lexislación (500 metros), asi como a fragmentación en tódolos proxectos de parques que, en realidade,amosan unha continuidade e que comparten Infraestruturas polo que deberian ser considerados un único parque,ou como pouco de tramitación estatal

3°) Por outra banda. Dende a perspectiva económica, a lexislación actual non posibilita que a poboación rural se beneficie dunha maneira xusta da presenza desta industria nos seus territorios. Ao contrario do que acontece noutros paises non existen mecanismos que compensen a asimetria existente no poder de negociación entre promotores eólicos e veciñanza, sobrevoando nas negociacións a ameaza de expropiación pola declaración de interese público por parte da propia Administración. É particularmente preocupante que só os propietarios dos terreos directamente afectados reciban algún tipo de compensación, en calquera caso insuficiente, mentres que o resto de veciños que soportan os custes ambientais non teñen ningún beneficio económico directo.Nese sentido, a compensación que recibimos os concellos polo Fondo de Compensación Ambiental, derivado do canon eólico, é totalmente insuficiente.

4°) A percepción maioritaria é que as poboacións rurais estamos a soportar en exclusiva os custos ambientais da produción de enerxia eólica, mentres que os beneficios que permanecen no territorio son minimos.

5°)A carencia dunha avaliación ambiental estratéxica, a non ampliación de rede Natura 2000,a non utilización de ferramentas ,como o catálogo de humedales,e a escasa catalogación do patrimonio natural,fai que turbeiras,brañas,brezales húmedos,bosques atlánticos…en resume hábitats que directivas europeas como a 92/43 da CEE ou a directiva marco da auga,consideran prioritarios,fai que estén en grave risco e se tramiten moreas de proxectos no noso territorio sobre eles.

Neste sentido solicitamos que:

  • Se proceda a MODIFICAR o actual marco normativo referido ao sector eólico en Galicia, para que atenda aos intereses da poboación do rural. A enerxia eólica debe ser e pode ser fomentada sen atentar contra os intereses ambientais e socioeconómicos da contorna onde se produce, só desa maneira pode pasar de ser unha ameaza a ser unha oportunidade para o noso rural.

 

  • En consecuencia, se proceda a PARALIZAR os actuais proxectos ata que dende as instancias pertinentes. En particular no Parlamento de Galicia, non se aprobe un marco normativo máis xusto e sustentable para os territorios rurais,conte cunha ampliación de rede Natura, unha avaliación ambiental estratéxica e sexa publicado no DOG cousa que non ocurre co plan actual.

 

Espina y Delfín informa que para reparar a avaría que se producíu na tubería da traída de auga na rúa Tedelle, de San Vicenzo, é preciso cortar a subministración aos seguintes abonados: 

Polideportivo, CPI San Vicente, colexio de primaria vello, nave do concello, vivendas cos números 4, 6, 11, 12, 14, 16, 20 e a  M.I.G., J.S. e a R.D.R..

Calcúlase que a reparación se prolongará entre as 15:30 e as 19:00 horas aproximadamente, podendo quedar reparada a mesma antes do tempo indicado.

Prégase á veciñanza que desculpen as molestias que se poidan ocasionar. 

 

O Pleno da Corporación da Baña aprobou onte por unanimidade unha declaración institucional a prol dun desenvolvemento sustentable e xusto da enerxía eólica nos territorio rurais. A proposta do alcalde, a sesión ordinaria correspondente ao mes de setembro comezou con todos os concelleiros e concelleiras gardando un minuto de silencio polo pasamento do conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que faleceu pola mañá dun infarto cando estaba no seu despacho de San Caetano. A declaración institucional pódese ler íntegra neste enlace (preme aquí).

Tamén por unanimidade aprobouse a moción presentada polo PP solicitando ao Goberno central que retire ao lobo do catálogo de especies protexidas e que habilite axudas aos gandeiros polos danos que causen os lobos.

A pregunta formulada polo PP sobre as xestión realizadas tras o peche da oficina de Abanca, o alcalde informou que na reunión mantida con representantes da entidade financeira estes ratificaron que a decisión firme, e que o Concello están mantendo reunións con outros bancos. As máis avanzadas son co Banco Santander, para que amplíe os días de atención presencial da oficina que ten na Baña. Actualmente esta oficina só abre os martes de 09.00 a 11.00 horas.

Dende Compromiso por Galicia solicitaron coñecer o número de persoas matriculadas en cada unha das escolas deportivas que ten en marcha o Concello.

O vídeo íntegro da sesión pódese ver neste enlace.

O Concello da Baña ten neste momentos abertos seis procesos de licitación para adxudicar diferentes obras e servizos por un montante global que supera os 340.000 euros. A esta cantidade hai que engadir a licitación das actividades extraescolares de lecer e tempo libre, que foi adxudicada o pasado día 16 a empresa SV Xestión de actividades por 22.520 euros. A estas cantidades habería que engadir o corresponde IVA, que supera en conxunto os 76.914 euros.

Nestes intres, a mesa de contratación do Concello da Baña está avaliando os diferentes procesos. Un deles a a adxudicación da Escola Municipal de Música, por un máximo de 17.500 euros e cuxo prazo de presentación de ofertas rematou o pasado día 21.

Polo que respecta as obras, a que representa unha maior inversión e a pavimentación de vía pública na AC 444-Marcelle-Barro, que ten un presuposto máximo de licitación de 148.948,64 euros. O proceso de presentación de ofertas rematou o pasado día 15.

Por 88.077,29 euros sacouse a licitación a pavimentación da vía pública que vai de Menlle de Arriba a Paradas, que rematou o posibilidade de presentar propostas o pasado xoves, día 23.

Os días 10 e 13 deste mes de setembro remataron os prazos de presentación de plicas para a pavimentación da estrada que vai de Gosende ata a estrada A Carballeira (30.397,36 de orzamento máximo) e tamén para a pavimentación da estrada de Faílde a Suevos, esta cun presuposto máximo de 29.954,03 euros.