Este ano, Preescolar na Casa non vai ofertar as xuntanzas de familias. Dado que era unha actividade que tiña moita aceptación neste concello, o Concello da Baña pensa ofrecer unha alternativa co programa Maimiños dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre 0 e 3 anos e ás súas familias.

Este programa ten como obxectivos compartir un espazo de relación, adquirir coñecementos sobre o desenvolvemento infantil, interrelacionar as distintas xeracións da familia, fomentar o interese pola lectura, transmitir xogos tradicionais, favorecer a socialización das crianzas e, sobre todo, gozar en convivencia.

As sesións de Maimiños realizaranse, a partir do 6 de novembro, todos os martes, primeiros e terceiros de mes, en horario de 17.00 h a 18.30 h, na casa de cultura (Rúa das Dores, San Vicenzo).

Todas aquelas familias que estean interesadas en participar poden anotarse no teléfonos 981 817 605 (Patricia) / 981 886 501 (Carme) / 607 153 604 preferentemente antes do 30 de outubro.

Calquera membro da familia (pai, nai, avó, avoa, tío, tía…) pode acompañar os nenos e as nenas ás sesións de Maimiños co fin de enriquecer a comunicación familiar.

Ficheiros: 

Maiminos_01.pdf

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo para traballador/a social deberán ingresar 10,00 euros na conta de NovaGalicia Banco núm. 2080-0326-17-3110000035 tal como establecen as bases.

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA CONTRATAR UNHA ADMINISTRATIVA

LUGAR: casa do Concello da Baña

DATA: 25 de novembro de 2010

HORA DE COMEZO: 10.15 h

HORA DE REMATE: 14.00 h

 

ASISTENTES

D.ª Manuela Sofía Abelenda Antelo, presidenta

D.ª Vera Lucia Antelo Suárez, secretaria por delegación expresa da secretaria titular Olga Dourado González

D. José Ramón Rodríguez Longueira, vogal

 

ACORDOS

A Comisión Seleccionadora adopta os seguintes acordos:

1.     Logo de realizar a entrevista, a Comisión Seleccionadora emite a seguinte relación definitiva de aspirantes por orde de puntuación:

Apelidos e nome

Titulación

académica

Formación

Experiencia

profesional

Entrevista Total
1.     Sánchez Barral, Mónica 1,50 2,25 5,00 3,50 12,25
2.     Camino Gamallo, M.ª Salomé 2,50 2,50 3,44 3,00 11,44
3.     Martínez Fernández, Montserrat 2,50 2,50 2,40 4 11,40
4.     Villar Pérez, M.ª Teresa 2,50 2,50 2,56 3,00 10,56
5.     Vázquez Campos, Teresa 2,00 2,50 1,52 4 10,02
6.     Vilacoba Barcia, M.ª Dolores 2,00 2,50 4,20 1 9,70
7.     Lago Barreiro, M.ª Elena   2,50 4,64 1,50 8,64
8.     Pais Sánchez, María 2,50 2,50 3,52 Renuncia 8,52
9.     Vázquez Mallo, Sofía 2,50 2,50 0,96 2,00 7,96
10.  Blanco Ávila, Antonio 2,00 2,50 2,96 Non presentado 7,46
11.  García Giz, Lorena Gumersinda 2,50 0,25 4,08 Non presentada 6,83
12.  Vieito Casal, Patricia 2,00 2,50 1,60 0,50 6,60
13.  Varela Vieito, Ana Belén 1,00 1,75 3,04 0,50 6,29
14.  Pena Rivas, Regina 2,50 0,75 2,56 Non presentada 5,81
15.  Suárez Calviño, M.ª del Rosario 2,00 2,50 0,60 0,50 5,60
16.  Mariño Casal, Carlos 2,50 2,50 0,40 Non presentado 5,40
17.  Allo Pérez, Janeth 2,50 1,25 1,36 Non presentada 5,11
18.  Guzmán Sáez, Celestino 2,50 2,50   Non presentado 5,00
19.  Lista Vázquez, Ángel   2,50 2,12   4,62
20.  Lojo Núñez, Antonia   2,00 2,60   4,60
21.  Fraga Baleato, Eva Vanessa   2,50 2,08   4,58
22.  Matilla Mosquera, Pedro 1,00 2,50 1,04   4,54
23.  Carnota Brenlla, Yolanda 2,50 0,75 1,06   4,31
24.  Sande Agra, M.ª del Carmen     4,24   4,24
25.  Fraga Baleato, Verónica   1,00 3,04   4,04
26.  González Fiusa, Silvia 2,50 0,25 1,04   3,79
27.  Regueiro Montes, José Eugenio     3,68   3,68
28.  Lois Carballeira, Patricia   0,25 3,12   3,37
29.  Raña Vázquez, Cristina   1,50 0,64   2,14
30.  Tomé Rey, Natalia 2,00       2,00
31.  Trillo Blanco, Basilio          

 

2.     Propoñer a contratación de Mónica Sánchez Barral como administrativa.

3.     Nomear como primeira suplente a M.ª Salomé Camino Gamallo, como segunda a Montserrat Martínez Fernández e como terceira M.ª Teresa Villar Pérez.

A presidenta remata a sesión e eu redacto como secretaria esta acta que asinan os/as asistentes.

A Comisión Seleccionadora                                                                

                                                   

O prazo para presentar alegacións ás puntuacións da valoración de méritos remata o día 3 de xaneiro de 2011 ás 14.00 h.

A data da entrevista é o día 4 de xaneiro de 2011 ás 9.30 h no salón de sesións da casa do concello.

É requisito indispensable para realizar a entrevista ter unha puntuación mínima de 5 puntos.

A Baña, 30 de decembro de 2010

ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA VALORAR OS MÉRITOS DAS PERSOAS INTERESADAS EN CUBRIR A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A

LUGAR: salón de sesións da casa do Concello da Baña

DATA: 17 de novembro de 2010

HORA DE COMEZO: 12.00 h

HORA DE REMATE: 15.00 h

 

ASISTENTES

D.ª Manuela Sofía Abelenda Antelo, presidenta

D.ª Vera Lucia Antelo Suárez, secretaria por delegación expresa da secretaria titular Olga Dourado González

D. José Ramón Rodríguez Longueira, vogal

Os/As candidatos/as que presentaron solicitudes foron:

 • 1.Allo Pérez, Janeth
 • 2.Blanco Ávila, Antonio
 • 3.Camino Gamallo, M.ª Salomé
 • 4.Carnota Brenlla, Yolanda
 • 5.Fraga Baleato, Eva Vanessa
 • 6.Fraga Baleato, Verónica
 • 7.García Giz, Lorena Gumersinda
 • 8.González Fiusa, Silvia
 • 9.Guzmán Sáez, Celestino
 • 10.Lago Barreiro, M.ª Elena
 • 11.Lista Vázquez, Ángel
 • 12.Lois Carballeira, Patricia
 • 13.Lojo Núñez, Antonia
 • 14.Mariño Casal, Carlos
 • 15.Martínez Fernández, Montserrat
 • 16.Matilla Mosquera, Pedro
 • 17.Pais Sánchez, María
 • 18.Pena Rivas, Regina
 • 19.Raña Vázquez, Cristina
 • 20.Regueiro Montes, José Eugenio
 • 21.Sánchez Barral, Mónica
 • 22.Sande Agra, M.ª del Carmen
 • 23.Suárez Calviño, M.ª del Rosario
 • 24.Tomé Rey, Natalia
 • 25.Trillo Blanco, Basilio
 • 26.Varela Vieito, Ana Belén
 • 27.Vázquez Campos, Teresa
 • 28.Vázquez Mallo, Sofía
 • 29.Vieito Casal, Patricia
 • 30.Vilacoba Barcia, M.ª Dolores
 • 31.Villar Pérez, M.ª Teresa

 

ACORDOS

A Comisión Seleccionadora adopta os seguintes acordos:

Apelidos e nome

Titulación

académica

Formación

complementaria

Experiencia

profesional

Total
  2,50 1,25 1,36 5,11
  2,00 2,50 2,96 7,46
3.     Camino Gamallo, M.ª Salomé 2,50 2,50 3,44 8,44
4.    Carnota Brenlla, Yolanda 2,50 0,75 (*) 3,25
5.    Fraga Baleato, Eva Vanessa   2,50 2,08 4,58
6.    Fraga Baleato, Verónica   1,00 3,04 4,04
7.     García Giz, Lorena Gumersinda 2,50 0,25 4,08 6,83
8.    González Fiusa, Silvia 2,50 0,25 1,04 3,79
9.     Guzmán Sáez, Celestino 2,50 2,50 (*) 5,00
10. Lago Barreiro, M.ª Elena   2,50 4,64 7,14
11.Lista Vázquez, Ángel   2,50 2,12 4,62
12.Lois Carballeira, Patricia   0,25 3,12 3,37
13.Lojo Núñez, Antonia   2,00 2,60 4,60
14.Mariño Casal, Carlos (**) 2,50 0,40 2,90
15. Martínez Fernández, Montserrat 2,50 2,50 2,40 7,40
16.Matilla Mosquera, Pedro 1,00 2,50 1,04 4,54
17. Pais Sánchez, María 2,50 2,50 3,52 8,52
18. Pena Rivas, Regina 2,50 0,75 2,56 5,81
19.Raña Vázquez, Cristina   1,50 0,64 2,14
20.Regueiro Montes, José Eugenio     3,68 3,68
21. Sánchez Barral, Mónica 1,50 2,25 5,00 8,75
22.Sande Agra, M.ª del Carmen     4,24 4,24
23.Suárez Calviño, M.ª del Rosario 2,00 2,50 (*) 4,50
24.Tomé Rey, Natalia 2,00   (*) 2,00
25.Trillo Blanco, Basilio        
26. Varela Vieito, Ana Belén 1,00 1,75 3,04 5,79
27. Vázquez Campos, Teresa 2,00 2,50 1,52 6,02
28. Vázquez Mallo, Sofía 2,50 2,50 0,96 5,96
29. Vieito Casal, Patricia 2,00 2,50 1,60 6,10
30. Vilacoba Barcia, M.ª Dolores 2,00 2,50 4,20 8,70
31. Villar Pérez, M.ª Teresa 2,50 2,50 2,56 7,56

 

(*) Falta a certificación oficial de vida laboral actualizada (base 3.ª).

(**) Falta a titulación académica.

3.    A data da entrevista persoal para todos/as os/as candidatos/as que superen 5 puntos de puntuación é o 25 de novembro ás 10.00 h no salón de sesións da casa do concello.

A presidenta remata a sesión e eu redacto como secretaria esta acta que asinan os/as asistentes.

A Comisión Seleccionadora       

 

 

Ficheiros: 

Acta_da_Comision_Seleccionadora_para_valorar_os_meritos_das_persoas_interesadas_en_cubrir_a_praza_de_administrativo.pdf