ANUNCIO DA ALCALDÍA SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO, MATERIAIS CURRICULARES E MATERIAL DIDÁCTICO E COMPLEMENTARIO QUE CAMBIEN DE IDIOMA

Manuel Tourís Fernández, alcalde en funcións do Concello da Baña,

comunícalle a todas as familias con fillos e fillas que vaian cursar no curso 2010-11 3º e 4º de educación primaria e de educación secundaria que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca axudas para adquirir libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario que  cambien de idioma de acordo co Decreto para o plurilingüísmo.

Destinatarios: alumnado de 3º e 4º de educación primaria e educación secundaria, de centros educativos sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Requisitos:

  • Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

·        Para o alumnado de educación primaria, ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9000 euros.

Prazo e lugar de solicitude: ata o 30 de setembro nos centros docentes en que estea matriculado o alumnado.

Información:

  • www.edu.xunta.es/alp       
  • centros educativos
  • Concello da Baña: 981 886 501 (educadora familiar)

A Baña, 2 de xuño de 2010

O alcalde

Ficheiros: 

Solicitude_1.pdf

Solicitude_2.pdf