ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA VALORAR OS MÉRITOS DAS PERSOAS INTERESADAS EN CUBRIR A PRAZA DE MONITOR/A DE INGLÉS

LUGAR: salón de sesións da casa do Concello da Baña

DATA: 20 de setembro de 2010

HORA DE COMEZO: 10:30 h

HORA DE REMATE: 12:30 h

ASISTENTES

D.ª Olga Dourado González, presidenta

D.ª Vera Lúcia Antelo Suárez, secretaria

D.ª María del Carmen Pereiro Felípez, vogal (en substitución de Manuela Sofía Abelenda Antelo)

D.ª Patricia Torreira Puga, vogal

As candidatas que presentaron solicitudes foron:

1.       Blanco Sande, Cristina

2.       Caramés Hermo, M.ª Dolores

3.       Pena Andrade, M.ª Mercedes

4.       Rodríguez García, Sonia M.ª

5.       Romero Lema, Sonia

6.       Sieiro Benedetto, Jacqueline

7.       Vilacoba Iglesias, M.ª Dolores

ACORDOS

A Comisión Seleccionadora adopta o seguinte acordo:

1. Logo de estimar os méritos das candidatas, segundo a base 4.ª da convocatoria, a Comisión Seleccionadora emite a seguinte relación de aspirantes por orde das puntuacións finais obtidas:

Apelidos e nome

Titulación

académica

Formación

complementaria

Experiencia

profesional

Outros

méritos

Total
Rodríguez García, Sonia M.ª 2,5 1,26 3,00 1,50 8,26

Blanco Sande, Cristina

2,50 2,00 2,43 1,00 7,93

Romero Lema, Sonia

2,50 1,96 1,66 1,50 7,62
Caramés Hermo, M.ª Dolores 2,50 2,00 0 1,50 6,00
Pena Andrade, M.ª Mercedes 2,50 2,00 (*) 1,5 6,00
Sieiro Benedetto, Jacqueline 2,50 0,86 1,20 1 5,56
Vilacoba Iglesias, M.ª Dolores 2,5 0 (*) 0,5 3

(*) Non foi valorada porque non se acreditou a través dunha certificación oficial de vida laboral actualizada (base 4.ª).

A presidenta remata a sesión e eu redacto esta acta como secretaria que asinan as asistentes.

A secretaria                                                                 Visto e prace

                                                                                  A presidenta