Fondo solidario de libros:

-3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP) e 1º e 3º de ESO.:

* renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ reciben 6 libros

*renda per cápita superior a 5.400,00€ e inferior a 9.000,00€: reciben 4 libros

*alumnado de educación especial (EE) cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, ou tutelado pola Xunta: 6 libros

Axudas para adquirir libros:

* renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ :

-1º e 2º de educación primaria: 170,00€

-2º e 4º de ESO.: 180,00€

*renda per cápita superior a 5.400,00€ e inferior a 9.000,00€:

-1º e 2º de educación primaria: 90,00€

-2º e 4º de ESO: 104,00€

*alumnado de EE: 250,00€

*alumnado tutelado pola Xunta: contía maior importe curso matriculado

Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE:

*renda per cápita inferior o igual a 5.400,00€ : 50,00€

Os datos económicos son os do exercicio fiscal 2014

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 23 de xuño de 2016

Información e presentación de solicitudes: centro escolar no que teña formalizada a matrícula

www.edu.xunta.es/axudaslibros/

sede.xunta.es/detalle-procedemento?codCons=ED&codProc=330B&procedemento=ED330B

Educadora familiar do Concello da Baña: 608 819 741

Requisitos:

1.-Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

2.-Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3.-Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, no ano 2013.

Lugar e prazo de solicitudes: no centro educativo no que estean matriculados. Unha solicitude por alumno/a. O prazo é dun mes contado a partir do día 2 de setembro de 2015.

Solicitudes e documentación que hai que presentar:Cubrir o anexo 1, imprimir, asinar e presentar xunto coa documentación complementaria no centro escolar.

www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF

Contía das axudas: 50 euros por alumno/a que reúna os requisitos.

Máis informaciónwww.edu.xunta.es, centros educativos, educadora familiar do Concello da Baña.

Persoas beneficiarias : persoas con fillas ou fillos nacidos entre o 02/01/2012 e o 01/01/2015.

Requisitos:

-Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.

-Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.

-Que durante o ano 2013, nin as persoas solicitantes nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

Contía da axuda:

-Primeira filla ou fillo: 360 euros

-Segunda filla ou fillo: 1.200 euros

-Terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400€

Prazo: ata o 7 de outubro de 2015

Información e tramitación: Servizos Sociais do Concello onde estean empadroados.

InfantilBolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil.html

Primaria y secundariaBolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Niveles obrigatorios: primaria e ESO. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/beca-necesidad-especifica.html

BacharelatoBolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015.

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/beca-necesidad-especifica.html

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/beca-general.html

Formación profesional:Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/formacion-profesional.html

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/formacion-profesional/beca-general.html

Ensinanzas artísticasBolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/artisticas/beca-necesidad-especifica.html

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/artisticas/beca-general.html

Ensinanzas deportivas:  Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/deportivas/beca-general.html

Idiomas: Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-general.html

Estudos relixiosos e militares: Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/militares-religiosos.html

Universidade:

Estudos de grao, diplomatura e licenciaturaBolsa xeral e de mobilidade para estudos universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ato o 15 de outubro.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/general-universidad.html

Bolsa de colaboración. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 15 de setembro

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/beca-colaboracion.html

Estudos de master: Bolsa xeral e de mobilidade para estudos universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ato o 15 de outubro.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/master/general-movilidad-universidad.html

Bolsa de colaboración: Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 15 de setembro

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/master/becas-colaboracion.html

Máis información: educadora familiar do Concello da Baña