Persoas beneficiarias: persoas con fillas ou fillos nacidos entre o 02/01/2012 e o 01/01/2015.

Requisitos:

  • Que as persoas proxenitoras teñan a súa residencia habitual en Galicia.
  • Que na data da solicitude os nenos ou as nenas convivan coa persoa solicitante.
  • Que durante o ano 2013, nin as persoas solicitantes nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigadas a iso.

 

Contía da axuda:

  • Primeira filla ou fillo: 360 euros
  • Segunda filla ou fillo: 1.200 euros
  • Terceira ou terceiro e sucesivos: 2.400€

 

Prazo: ata o 7 de outubro de 2015

Información e tramitación: Servizos Sociais do Concello onde estean empadroados.

Requisitos:

1.-Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos no curso escolar 2015/16.

2.-Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3.-Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros, no ano 2013.

Lugar e prazo de solicitudes: no centro educativo no que estean matriculados. Unha solicitude por alumno/a. O prazo é dun mes contado a partir do día 2 de setembro de 2015.

Solicitudes e documentación que hai que presentar:Cubrir o anexo 1, imprimir, asinar e presentar xunto coa documentación complementaria no centro escolar.

www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF

Contía das axudas: 50 euros por alumno/a que reúna os requisitos.

Máis informaciónwww.edu.xunta.es, centros educativos, educadora familiar do Concello da Baña.

- Axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/2015 nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Información: www.edu.xunta.es/web/node/13584

- Axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/2015

Información: www.edu.xunta.es/web/node/13585

Infantil : Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/infantil.html

 

Primaria y secundariaBolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Niveles obrigatorios: primaria e ESO. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/beca-necesidad-especifica.html

 

Bacharelato: Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015.

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/beca-necesidad-especifica.html

 

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/bachillerato/beca-general.html

Formación profesional:Bolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/formacion-profesional.html

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/formacion-profesional/beca-general.html

 

Ensinanzas artísticasBolsas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/artisticas/beca-necesidad-especifica.html

 

Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/artisticas/beca-general.html

 

Ensinanzas deportivas:  Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non univesitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/deportivas/beca-general.html

 

Idiomas: Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-general.html

 

Estudos relixiosos e militares: Bolsas e axudas a alumnos de niveis postobrigatorios non universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 30 de setembro de 2015

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/militares-religiosos.html

 

Universidade:

Estudos de grao, diplomatura e licenciatura: Bolsa xeral e de mobilidade para estudos universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ato o 15 de outubro.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/general-universidad.html

 

Bolsa de colaboración. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 15 de setembro

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/grado/beca-colaboracion.html

 

Estudos de master: : Bolsa xeral e de mobilidade para estudos universitarios. Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ato o 15 de outubro.

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/master/general-movilidad-universidad.html

 

Bolsa de colaboración: Convocatoria 2015-2016. Prazo de presentación aberto ata o 15 de setembro

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/universidad/master/becas-colaboracion.html

 

Máis información: educadora familiar do Concello da Baña

Estudos recollidos na convocatoria:

Bacharelato

Ciclos formativos

Ensinanzas artísticas

Ensinanzas deportivas

Idiomas

Estudos relixiosos e militares

Universidade

 

Prazo de solicitude: do 8 de agosto ao 30 de setembro agás universidade que abrangue do 8 de agosto ao 15 de outubro

 

Información e tramitación: sede electrónica do MEC

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html

 

Máis información: educadora familiar do Concello da Baña