As bases da convocatoria están publicadas no BOP do día 18/06/2014.

O ingreso da taxa por dereitos de exame pode facerse no núm. de conta do Concello da Baña en Nova Galicia Banco: ES92 2080 0326 17 3110000035

Xúntase modelo de solicitude. Acéptase calquera modelo sempre que se axuste ao requerido nas bases da convocatoria.

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/06/18/2014_0000006648.pdf

Ficheiros: 

SOLICITUDE_DE_basica.pdf

Enlaces: 

bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/06/18/2014_0000006648.pdf