O Concello da Baña fai pública a aprobación inicial da ordenanza de protección contra a contaminación acústica e abre o período de exposición pública coa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello

Así mesmo ábrese un prazo de trinta (30) días para que as persoas interesadas poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente.

O obxecto da presente Ordenanza é regular o exercicio das competencias que en materia de protección do medio ambiente lle corresponden ao Concello de A Baña fronte á contaminación producida por ruído e vibracións, coa finalidade de garantir o dereito á intimidade persoal e familiar, á protección da saúde, así como á calidade de vida e a un medio ambiente adecuado.

No documento adxunto poderá descargarse a aprobación inicial da ordenanza de protección contra a contaminación acústica do Concello da Baña.