De conformidade co disposto no artigo 75.7 da Lei 7/85 do RBRL e do acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión do 13 de maio de 2011, infórmase de que as declaracións sobre as causas de posible incompatibilidade e sobre as actividades que proporcionen ou poidan proporcionar ingresos económicos así como as declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais dos/as concelleiros/as do Concello da Baña, tanto dos/as cesantes como dos/as que tomaron posesión do seu cargo o 11 de xuño, están a dispor das persoas interesadas na Secretaría do Concello.

A Baña, 14 de xuño do 2011

O alcalde

Asdo.: José Andrés García Cardeso