Publicáronse as convocatorias de axudas da Deputación Provincial 2017, das que as entidades sen ánimo de lucro se poden beneficiar.

A tramitación será  telemática  a través da plataforma SUBTEL da Deputación Provincial da Coruña, https://www.dicoruna.es/dicoruna-subtel/solicitudes, para todas as fases do procedemento: solicitude, concesión e xustificación, incluíndo en cada unha delas, as notificacións, requirimentos de información e documentación e envíos de documentación. Serán imprescindibles dous requisitos para esta tramitación:

1.-  Certificado dixital ou DNI electrónico. Deberán dispor deles:

-       a persoa que ocupe a Presidencia da entidade

-       a persoa que ocupe a Secretaría da entidade

-       a persoa que represente á entidade ante a Deputación (se é distinta das dúas anteriores).

2.-  Correo electrónico. A entidade deberá dispor dun enderezo de correo electrónico que non poderá variar ao longo de toda a tramitación do expediente, xa que as comunicacións dirixiranse a ese enderezo.

Máis información en https://www.dicoruna.es/subvencions/  ou na Concellaría de Cultura do Concello da Baña, concertando unha cita nos teléfonos 607 577 419 ou 981 886 501, ext. 2, Cultura.

Asdo: Alicia Blanco Sande

Concelleira de Cultura, Emprego, Servizos Sociais e Educación

CÓDIGOS PARA REMITIR A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Oficina contable: LA0004741 Servizos Económicos

Órgano xestor: LA0004739 Alcaldía

Unidade tramitadora: LA0004740 Intervención-Tesourería