20181003 Obradoiro Emprego 2

Ovidio Rodeiro, delegado territorial da Xunta, asistiu onte en Santa Comba ao inicio do obradoiro de emprego "Xallas-Barcala-Dubra V" no que participan os concellos de A Baña, Negreira, Santa Comba e Val do Dubra. O obradoiro especialízase en actividades auxiliares e de conservación e mellora de montes, pero ademais ofrecerá aos alumnos unha actualización en materias de alfabetización informática, sensibilización ambiental, sensibilización en igualdade de oportunidades entre homes e mulleres e prevención de riscos laborais.

O curso terá unha duración de 6 meses e formará a un total de 16 alumnos, catro por cada concello. Os alcaldes dos municipios da Baña, Andrés García Cardeso; Negreira, Jorge Tuñas; Santa Comba, María Pose e Val do Dubra, Antonio Negreira, estiveron onte na presentación oficial do obradoiro, que tivo lugar no concello de Santa Comba.

Ovido Rodeiro destacou “a importancia destes cursos e a boa acollida que teñen entre os alumnos porque o nivel de reinserción laboral é moi alto e en moitos casos os participantes atopan traballo durante a celebracións dos mesmos porque se centran en ámbitos con amplía demanda laboral”. Ademais, engadiu, “as empresas locais xa coñecen o éxito e a boa calidade da formación que se imparte polo que ven estes cursos moi atractivos para atopar xente ben formada nas áreas que lles interesan”. O representante do goberno autonómico informou que os municipios da área de Santiago contarán en 2018 cun total de 11 obradoiros de emprego.

A Baña tamén participará no obradoiro dual "Xallas-Barcala-Val do Dubra IV" xunto aos concellos de Santa Comba, Negreira e Val do Dubra. Neste caso o curso permitirá que 20 persoas desempregadas, cinco por concello, se formen nas especialidades de promoción turística local e información ao visitante e en operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción. Ademais, a principal novidade é que os alumnos poderán combinar un contrato de formación e aprendizaxe durante nove meses e un contrato posterior en prácticas dun mínimo de tres meses nunha empresa situada no mesmo ámbito territorial e cunha actividade vinculada ás materias do obradoiro. 

O alcalde da Baña fixo hoxe público o decreto polo que se aproban as bases reguladoras da convocatoria de selección para a contratación laboral temporal a xornada completa dun/ha socorrista para a campaña de verán na piscina municipal.

Tanto o decreto como as bases poden consultarse nos arquivos adxuntos.

Reproducimos a continuación as bases da convocatoria.

 

“BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCORRISTA NA PISCINA MUNICIPAL DURANTE A CAMPAÑA 2018 ”.
PRIMEIRA.- Obxecto da convocatoria.
A contratación laboral temporal a xornada completa para a campaña de verán, por obra ou servizo, mediante concurso e entrevista persoal ou proba oral, escrita ou práctica se fose necesario, da persoa que executará os servizos seguintes: “REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SOCORRISTA NA PISCINA MUNICIPAL DURANTE A CAMPAÑA DE VERÁN”.
A contratación realizarase con base á subvención concedida pola Deputación da Coruña, correspondente á campaña de “Socorrismo anualidade 2018” (Resolución nº 2018/21825, BOP nº 119 de 25/06/2018).
Dita contratación realizarase ao abeiro da normativa contida no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e normativa concordante de aplicación.

SEGUNDA.-Condicións dos/as aspirantes.
a) Ser de nacionalidade española ou nacional dun dos estados membros na Unión Europea.
b) Ter cumpridos 18 anos de idade e non exceder de 65 anos.
c) Non padecer enfermidade ou defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias do posto de traballo para o que se opta.
d) Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas.
e) Non incorrer en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa vixente, referida ao día da formalización do contrato.
f) É obrigatorio estar en posesión do título de Socorrista en salvamento e primeiros auxilios.
g) Copia cotexada da documentación acreditativa da inscripción no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, nos termos regulados no Decreto 104/2012 do 16 de marzo, modificado polo Decreto 35/2017, de 30 de marzo.

 

TERCEIRA.- Requisitos para a selección.
O Concello da Baña realizará a correspondente convocatoria, mediante a inserción do anuncio da contratación en prensa nun dos periódicos de maior tirada a nivel autonómico.
A Comisión seleccionadora poderá requirir aos/ás solicitantes outro tipo de documentación xustificante dos méritos acadados relacionados coa súa experiencia profesional.

CUARTA.- Comisión seleccionadora.
A Comisión Seleccionadora estará integrada polos seguintes membros:
Presidente/a: Adrián Vázquez Forján, técnico deportivo do Concello da Baña.
Vogais:
- Nagore Pazos Balboa traballadora do Concello da Baña
- Mónica Tomé Rey, Técnica da OMIX do concello da Baña
- María Dolores Landeira Liñares, axente de emprego e desenvolvemento local do Concello da Baña
Secretario: o do concello ou persoa en quen delegue ou legalmente o substitúa..
Non poderá constituirse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos seus membros, sendo preciso en todo caso a asistencia da presidenta e do secretario.
No caso de ausencias xustificadas o Alcalde designará o substituto, publicándose na páxina web ao mesmo tempo que a onvocatoria da pertinente proba.

QUINTA.- Proceso de selección.
A Comisión valorará a documentación presentada polos/as aspirantes con base nos seguintes criterios sinalados:
- Experiencia como socorrista e formación relacionada co posto.
- Entrevista persoal ou proba: A Comisión Seleccionadora poderá realizar aos/ás solicitantes unha entrevista persoal na que se farán preguntas relacionadas coas tarefas a desenvolver no posto de traballo, interese amosado no posto de traballo, experiencia profesional, e outros, así como preguntas relativas ao nivel de coñecementos axeitados ao posto de traballo ao que se aspira.
- Criterios de orde social: No caso de empate, terase en conta a situación económica e social, persoal e familiar dos aspirantes.
A Comisión Seleccionadora poderá ter en conta outro tipo de documentación xustificante dos méritos acadados relacionados coa súa experiencia profesional.
As dúbidas que se susciten serán resoltas pola citada Comisión, que terá a facultade de interpretar estas bases, facendo constar na acta correspondente os acordos adoptados.

SEXTA.- Formalización do contrato.
A Comisión Seleccionadora proporá ao Sr. Alcalde a contratación daquel/a aspirante que obtivese a maior puntuación.
Dito/a aspirante proposto/a presentará dentro dos dous días hábiles seguintes, e antes das 14:00 horas, os documentos acreditativos que procedan, dos previstos na Base Segunda.
A formalización do contrato realizarase conforme o previsto na lexislación vixente.

SÉTIMA.- Incidencias.
A Comisión Seleccionadora queda autorizada para resolver as dúbidas que se presenten, e para adoptar os acordos necesarios para o bo funcionamento do proceso de selección, en todo o non previsto nestas bases, facendo constar na acta correspondente os acordos adoptados.

 

 

O Tribunal encargado da selección de persoal laboral temporal para a brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 2018 acaba de adoptar de forma urxente o acordo que figura no documento adxunto, relativo a puntuación máxima da entrevista.

Attachments:
Download this file (20180619_acordo urxente tribunal incendios.pdf)20180619_acordo urxente tribunal incendios.pdf[Acordo urgente do tribunal da brigada de incendios]241 kB

Os núcleos bañeses de Lañas e Nantón poderán contar con banda larga de internet, cunha velocidade simétrica de 100 megas antes de 2020 grazas ao Plan de Banda Larga 2020 da Xunta de Galicia, que quere levar a núcleos de menos de 300 habitantes conexión axeitadas ao século XXI.

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, comunicoulle esta mañá a boa nova ao alcalde da Baña, Andrés García Cardeso, a quen lle solicitou colaboración para poder levar a cabo as obras necesarias. O rexedor recorda que dende o concello veñen insistindo e facendo xestións para que “todos os núcleos do municipio poidan contar cunha conexión a internet axeitada aos tempos nos que vivimos”. Cardeso recorda que a cobertura no municipio da Baña ten moitas carencias, especialmente en Lañas e Nantón, “por eso entendo que dende a Xunta queren empezar por estas dúas zonas a mellorar a cobertura de internet”, aclara.

Na carta que remitiu hoxe ao Concello da Baña, Mar Pereira recorda que entre 2018 e 2020 a empresa Telefónica de España SA, como beneficiaria dunha subvención da Xunta de Galicia de 14,2 millóns de euros, cofinanciados co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), despregará redes ultrarrápidas en núcleos de toda Galicia, que posibilitarán servizos de acceso a Internet de máis de 100 megas simétricos mediante fibra óptica. No caso da Baña, os primeiros núcleos beneficiados serán os de Lañas e Nantón.

O pasado 22 de marzo, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou despois do Consello da Xunta que o Plan de Banda Larga facilitará o acceso a internet de 100 megas a máis de 74.000 galegos que viven en 181 concellos. Feijóo sinalou entón que esta iniciativa da Xunta de Galicia para garantir á rede en núcleos de menos de 300 habitantes compleméntase coa que ten en marcha o Goberno de España, centrada en núcleos de maior tamaño e coa que se mobilizarán 21 millóns para dotar de conexión de fibra óptica a 258.000 galegos máis.

O tribunal seleccionador da brigada de vixilancia e defensa contra incendios, en función do punto 6.a) das bases para a provisión en réxime de persoal laboral temporal dun capataz, un peón condutor e tres peóns para a creación dunha brigada de prevención e defensa contra incendios forestais 2018 fai pública a listaxe das persoas candidatas á ditas brigadas que superaron a proba escriga.

A fase de entrevista será o mércores 20 de xuño ás 09.30 horas, como se pode comprobar no documento adxunto

A listaxe pódese consultar no documento adxunto