ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA VALORAR OS MÉRITOS DAS PERSOAS INTERESADAS EN CUBRIR A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A

LUGAR: salón de sesións da casa do Concello da Baña

DATA: 17 de novembro de 2010

HORA DE COMEZO: 12.00 h

HORA DE REMATE: 15.00 h

ASISTENTES

D.ª Manuela Sofía Abelenda Antelo, presidenta

D.ª Vera Lucia Antelo Suárez, secretaria por delegación expresa da secretaria titular Olga Dourado González

D. José Ramón Rodríguez Longueira, vogal

Os/As candidatos/as que presentaron solicitudes foron:

1.    Allo Pérez, Janeth

2.    Blanco Ávila, Antonio

3.    Camino Gamallo, M.ª Salomé

4.    Carnota Brenlla, Yolanda

5.    Fraga Baleato, Eva Vanessa

6.    Fraga Baleato, Verónica

7.    García Giz, Lorena Gumersinda

8.    González Fiusa, Silvia

9.    Guzmán Sáez, Celestino

10.Lago Barreiro, M.ª Elena

11.Lista Vázquez, Ángel

12.Lois Carballeira, Patricia

13.Lojo Núñez, Antonia

14.Mariño Casal, Carlos

15.Martínez Fernández, Montserrat

16.Matilla Mosquera, Pedro

17.Pais Sánchez, María

18.Pena Rivas, Regina

19.Raña Vázquez, Cristina

20.Regueiro Montes, José Eugenio

21.Sánchez Barral, Mónica

22.Sande Agra, M.ª del Carmen

23.Suárez Calviño, M.ª del Rosario

24.Tomé Rey, Natalia

25.Trillo Blanco, Basilio

26.Varela Vieito, Ana Belén

27.Vázquez Campos, Teresa

28.Vázquez Mallo, Sofía

29.Vieito Casal, Patricia

30.Vilacoba Barcia, M.ª Dolores

31.Villar Pérez, M.ª Teresa

ACORDOS

A Comisión Seleccionadora adopta os seguintes acordos:

Apelidos e nome

Titulación

académica

Formación

complementaria

Experiencia

profesional

Total
  2,50 1,25 1,36 5,11
  2,00 2,50 2,96 7,46
3.     Camino Gamallo, M.ª Salomé 2,50 2,50 3,44 8,44
4.    Carnota Brenlla, Yolanda 2,50 0,75 (*) 3,25
5.    Fraga Baleato, Eva Vanessa   2,50 2,08 4,58
6.    Fraga Baleato, Verónica   1,00 3,04 4,04
7.     García Giz, Lorena Gumersinda 2,50 0,25 4,08 6,83
8.    González Fiusa, Silvia 2,50 0,25 1,04 3,79
9.     Guzmán Sáez, Celestino 2,50 2,50 (*) 5,00
10. Lago Barreiro, M.ª Elena   2,50 4,64 7,14
11.Lista Vázquez, Ángel   2,50 2,12 4,62
12.Lois Carballeira, Patricia   0,25 3,12 3,37
13.Lojo Núñez, Antonia   2,00 2,60 4,60
14.Mariño Casal, Carlos (**) 2,50 0,40 2,90
15. Martínez Fernández, Montserrat 2,50 2,50 2,40 7,40
16.Matilla Mosquera, Pedro 1,00 2,50 1,04 4,54
17. Pais Sánchez, María 2,50 2,50 3,52 8,52
18. Pena Rivas, Regina 2,50 0,75 2,56 5,81
19.Raña Vázquez, Cristina   1,50 0,64 2,14
20.Regueiro Montes, José Eugenio     3,68 3,68
21. Sánchez Barral, Mónica 1,50 2,25 5,00 8,75
22.Sande Agra, M.ª del Carmen     4,24 4,24
23.Suárez Calviño, M.ª del Rosario 2,00 2,50 (*) 4,50
24.Tomé Rey, Natalia 2,00   (*) 2,00
25.Trillo Blanco, Basilio        
26. Varela Vieito, Ana Belén 1,00 1,75 3,04 5,79
27. Vázquez Campos, Teresa 2,00 2,50 1,52 6,02
28. Vázquez Mallo, Sofía 2,50 2,50 0,96 5,96
29. Vieito Casal, Patricia 2,00 2,50 1,60 6,10
30. Vilacoba Barcia, M.ª Dolores 2,00 2,50 4,20 8,70
31. Villar Pérez, M.ª Teresa 2,50 2,50 2,56 7,56

(*) Falta a certificación oficial de vida laboral actualizada (base 3.ª).

(**) Falta a titulación académica.

3.    A data da entrevista persoal para todos/as os/as candidatos/as que superen 5 puntos de puntuación é o 25 de novembro ás 10.00 h no salón de sesións da casa do concello.

A presidenta remata a sesión e eu redacto como secretaria esta acta que asinan os/as asistentes.

A Comisión Seleccionadora       

 

 

Ficheiros: 

Acta_da_Comision_Seleccionadora_para_valorar_os_meritos_das_persoas_interesadas_en_cubrir_a_praza_de_administrativo.pdf