A Secretaría Xeral de Política Lingüística acaba de concederlle un curso Celga 4 ao Concello da Baña.

Data de comezo: 23 de marzo

Lugar: aula de cantaría das Escolas Vellas

Horario: de 20.30 a 22.30 h

Días da semana: de luns a xoves

Todas as persoas que queiran presentarse ás probas para obter os certificados acreditativos dos Celga na convocatoria de maio poderán presentar a solicitude antes do 25 de marzo na Secretaría Xeral de Política Lingüística se pretenden presentarse en Santiago de Compostela ou nos gabinetes provinciais de Política Lingüística das provincias en que pretendan realizar as probas.

Tamén se poden presentar directamente no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, nos das súas delegacións provinciais ou territoriais ou por claquera dos medios considerados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común así como nos concellos polo portelo único.

Enlaces:

www.xunta.es/linguagalega/formacion_celga

www.xunta.es/Dog/Dog2010.nsf/FichaSeccion/3302